Privacy verklaring

Foreest Groen Consult BV hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze klanten. In deze Privacy Policy wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Reikwijdte en toestemming

Door gebruik te maken van onze diensten, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, en bewaren, zoals beschreven in dit privacy statement.

Privacy

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt (zowel analoog als digitaal);
Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening;

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

Persoonlijke gegevens die u zelf aan ons verstrekt:

(bedrijfs)naam;
adres;
postcode;
geslacht;
woonplaats;
land;
telefoonnummer;
e-mailadres;
functie;

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

voor het nakomen van afspraken met u (bijvoorbeeld het toezenden van nieuwsbrieven);
voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen zijn:
marketingdoeleinden.
Voor het nakomen van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is);

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en grondslagen:

1. voor het nakomen van afspraken met u (bijvoorbeeld het toezenden van nieuwsbrieven);
2. voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen zijn:
1. marketingdoeleinden.
3. Voor het nakomen van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is);

 Grondslag(en):  Doeleinde:
   
   Cont(r)act:
 2  het benaderen voor marketingdoeleinden gericht op onze diensten en producten.
 1, 2, 3  het opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon.
   
   Voldoening aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving:
 3  Voldoening aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving:

 

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacy statement en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren:

Uw persoonsgegevens kunnen door Foreest Groen Consult worden verstrekt aan:

Distributie- en logistieke partners: om uw bestelling te kunnen afwikkelen, werken wij samen met logistieke partners, zoals PostNL en DHL. Onze logistieke partners krijgen van ons uw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om uw pakketje op het door u gekozen adres af te leveren.
De overheid: soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.

Tegen bovengenoemde verstrekkingen aan derden kunt u bezwaar maken door een e-mail te sturen aan Foreest Groen Consult. Zie ook de paragraaf ‘rechten van betrokkenen’ voor meer informatie.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens ook aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties).

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Foreest Groen Consult te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Links naar andere websites:

Onze website bevat links naar Vogelwering.eu en Kastanjezorg.nl. Deze websites van Foreest Groen Consult hanteren dezelfde voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via andere websites van derden.

Rechten van betrokkenen:

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt dit verzoek indienen per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post:

Foreest Groen Consult

Van Pallandtlaan 10

6998 AW Laag-Keppel

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Middels de vorengaande contactgegevens of beschikbare opt-out mogelijkheden kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld.

Klachten:

Als u een klacht heeft of een andere vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie over uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Cookies

Foreest Groen Consult gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Slotbepalingen

Aanpassingen Privacy Policy:

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Contactgegevens Foreest Groen Consult:

Indien u vragen heeft over deze Privacy Policy of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons bereiken op de volgende manieren:

per e-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

per post:
Foreest Groen Consult BV, van Pallandtlaan 10, 6998AW, Laag-Keppel.

telefonisch:

0314 642221

Deze pagina is voor het laatste bijgewerkt op: 24 mei 2018 ©Foreest Groen Consult 2018.